Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: các bạn bao nhiêu tuổi?

– mẫu câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của tín đồ đối diện, đang thì thầm với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn vẫn xem: bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Dịch: các bạn bao nhiêu tuổi? – bản thân 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– chủng loại câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– lưu giữ ý: rất có thể thay “she”, ‘he” bằng tên một người hoặc 1 danh tự số ít có một người.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen và repeat: Nhìn, nghe và lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai bạn từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà mình.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ cùng nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi.

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái các bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: thuộc nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

Xem thêm: Hình Ảnh Dương Vât Đẹp Nhất Thế Giới, Hình Ảnh Dương Vật Dài Nhất Thế Giới

d) Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen and number: Nghe với đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: và who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy từng nào tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của mình.

A: Bà ấy bao nhiêu tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và chính là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy từng nào tuổi?

B: Anh ấy mười bố tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read and complete: Đọc cùng hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Mình tên là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là tranh ảnh về giai đình mình, bố mình 44 tuổi. Người mẹ mình 39 tuổi. Anh trai của bản thân mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về mái ấm gia đình mình

Các con dựa vào thông tin nhà mình để viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn từng nào tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 32 tuổi.

3. Bố bạn bao nhiêu tuổi?

Bố bản thân 37 tuổi.

4. Em trai bạn từng nào tuổi?

Em trai bản thân 6 tuổi.

Mời các bạn xem tiếp giờ anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là mái ấm gia đình mình ngơi nghỉ trang sau.