SAO KÊ TÀI KHOẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng khả năng chính ngân hàng phần 1 , AROMA xin share phần 2 cùng với 38 từ thường chạm chán nhất khi chúng ta sử dụng và giao dịch thanh toán với các ngân hàng.

Bạn đang xem: Sao kê tài khoản tiếng anh là gì

Các bạn cùng quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18.

Xem thêm:

Make out (v): ký phát, viết (Séc)

20. Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): vật dụng rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các chúng ta có thể truy cập vào trang web của AROMA tại trên đây để nâng cao và bổ sung cập nhật kiến thức giờ Anh của chính bản thân mình nhé! Chúc các bạn thành công


*

giới thiệu về Tết bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất trái đất nên nhu cầu học, sử dụng,...